Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Statut
Email

STATUT STOWARZYSZENIA

GRUPA INICJATYW LOKALNYCH „GIL”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bór.

4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

7. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

10. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

11a. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

12. Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska.

13. Celami Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności charytatywnej;

c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

e) ochrony i promocji zdrowia;

f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

h) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

p) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

r) ratownictwa i ochrony ludności;

s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

u) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

v) promocji i organizacji wolontariatu;

w) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt a)- w).

14. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

b) działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego,

c) reprezentowanie interesów społeczności lokalnych wobec organów władzy publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji prawnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

d) szerzenie wiedzy ekologicznej oraz przyczyniania się do ochrony środowiska przyrodniczego,

e) przyczyniania się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych,

f) aktywnego uczestnictwa w ochronie dóbr kultury,

g) promowanie obszarów wiejskich, tworzenie produktów markowych oraz infrastruktury turystycznej,

h) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

i) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,

j) współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi oraz wspieranie partnerstw publiczno-prywatnych,

k) prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej,

l) prowadzenie działalności doradczej,

m) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,

n) prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

o) przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej,

p) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,

q) upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń,

r) świadczenie pomocy w organizowaniu lokalnych grup działania i na rzecz ich rozwoju,

s) organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, festynów, zlotów, rajdów oraz wizyt i wyjazdów studyjnych.

t) wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

15. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

16. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

17. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

18. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

19. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

20. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

21. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

23. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

24. Małoletni członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

25. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

26. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

27. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

28. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

29. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

30. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

31. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

32. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,

b) Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

33. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

34. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem art.24 i art.25 niniejszego statutu,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

35. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

36. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia.

37. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

38. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.

39. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

40. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

41. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

42. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

43. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza.

43a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

44. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

45. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

46. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków,

i) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

j) uchwalanie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego,

k) uchwalanie zakresu i formy prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

47. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

48. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

48a. W skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić:

a) członkowie Zarządu,

b) osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

c) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

49. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

50. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

51. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) dochodów z własnej działalności,

c) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,

d) ofiarności publicznej,

e) darowizn, spadków i zapisów,

f) dotacji.

52. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

54a. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Klubu oraz jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”, ” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

56. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

57. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.